Giải pháp cáp cấu trúc trong Data Center

Tổng quan

Trong thời đại kinh tế phát triển ngày nay, một nền tảng cơ sở hạ tầng bền vững sẽ quyết định sự phát triển đi lên của một nền kinh tế.Và cũng như thế, một Trung Tâm Dữ Liệu (TTDL) muốn hoạt động đạt một hiệu quả tối ưu thì cũng cần phải có một cơ sở hạ tầng ổn định.Đó chính là một hệ thống cáp ổn định. Thật vậy, qua rất nhiều cuộc khảo sát dù chỉ chiếm khoảng 5% đến 10% kinh phí trên tổng kinh phí xây dựng một TTDL nhưng có đến trên 70% vấn đề liên quan đến hiệu năng của một TTDL là liên quan đến hệ thống cáp. Đó là lý do chúng ta phải xây dựng một hệ thống cáp đúng và tốt nhất có thể được.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Chúng tôi luôn xây dựng các TTDL dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

TIA/EIA 942 hạ tầng hệ thống thông tin dành cho TTDL.

TIA 568-B. 2-10 (Qui định bản thảo cho hệ thống tốc độ 10GBE) Tiêu chuẩn cáp thông tin cho tòa nhà thương mại – Chuẩn CAT 6A.

TIA/EIA 568 B. 1, 2 and 3 Tiêu chuẩn cáp thông tin cho tòa nhà thương mại, phần 1, 2 và 3.

TIA/EIA 568 B. 2-1 Đặc tính Kỹ thuật truyền dẫn của cáp Cat6 4 đôi 100 Ohm.

ISO 11801 Ed.2 Công nghệ thông tin – Hệ thống cáp chung dành cho khách hàng.

AAS/ACIF S009 Qui định về lắp đặt Cáp cho khách hàng (Qui định Thi công).

AS/NZS 3080 Tích hợp hệ thống Cáp thông tin cho tòa nhà thương mại.

AS/NZS 3084 Tiêu chuẩn về hệ thống máng, ống bảo vệ và không gian cho hệ thống Cáp thông tin trong tòa nhà thương mại.

AS/NZS 3085.1 Các Qui định cơ bản về quản lý hệ thống Cáp thông tin.

AS/NZS 3087 Đo kiểm hệ thống cáp cân bằng.

AS/NZS 4117 Thiết bị bảo vệ điện áp dành cho các ứng dụng viễn thông.

Mô hình Data Center theo tiêu chuẩn TIA-942

Các mô hình tiêu chuẩn của Data Center tùy theo các yêu cầu ứng dụng và lưu trữ khác nhau:

Mô hình Data Center cơ bản:

1

Mô hình Data Center có nhiều điểm kết nối đường vào:

2

CẤP ĐỘ CỦA DATA CENTER

3

4

 

THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG CẤU TRÚC CÁP DATA CENTER

Hệ Thống Cáp Của  Trung Tâm Dữ Liệu Điển Hình Trong Thực Tế Thường Có Dạng Như Sau:

  • Khu vực lắp đặt thiết bị EDA (1).
  • Hệ thống cáp ngang (2).
  • Khu vực đấu nối cáp ngang HDA (3).
  • Hệ thống cáp trục chính – Backbone Cabling (4).
  • Khu vực đấu nối cáp trục chính MDA (5).
  • Phòng đấu nối đầu vào – Entrance Room (6)

5

Hệ Thống Cáp Đồng

+ Cáp đồng

6

 

+ Đầu nối chuẩn RJ45

7

+ Thanh đấu nối cáp ( Patch panel)

9 8

+ Dây nhãy ( Patch cord)

10

Hệ Thống Cáp Quang

+ Cáp quang

11

+ Thanh đấu nối quang ( ODF)

12

+ Dây nhãy quang ( patch cord quang)

13

Hệ thống máng cáp lưới

14

Hệ thống tủ rack

16