Trung tâm dữ liệu phải được thiết kế và xây dựng theo các hạng mục kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng hệ thống thông tin dành cho Trung tâm dữ liêu (Data Center)  theo tiêu chuẩn TIA-942 do tổ chức Uptime Institue ấn hành...
Đọc Thêm